2024 නව පාසල් වාරයේ ආරම්භය ගැන දැනුම්දීමක්.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින්, 2024 නව පාසල් වාරය පිළිබඳ දැනුම්දීමක් සිදු කරනවා. එහි දැක්වෙන්නේ 2024 නව පාසල් වාරය 2024 පෙබරවාරි මාසයේ 21 වනදා ආරම්භ කරන බවය.