කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් පිළිකාව නසන්න ඖෂධයක්

(Please Share)

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අණුක ජෛව රසායන, අණුක ජීව විද්‍යා සහ ජෛව තාක්ෂණ ආයතනයේ මහාචාර්ය සමීර ආර්. සමරකෝන් මහතා ඇතුළු පර්යේෂණ කණ්ඩායමක් විසින් පිළිකා සෛල නැසීමට හැකි පෝෂක ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කර තිබේ.

මෙම ඖෂධය නිපදවා වසරකට ආසන්න කාලයක් මුළුල්ලේ රෝගීන්ට ලබා දී ඇති බවත් ඔවුන්ගේ ප්‍රතිචාර ඉතා සුබදායී මට්ටමක පවතින බවත් ඔහු මේ පිළිබද සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කර ඇත.

එමෙන්ම මේ වන විට මෙම ඖෂධය නිෂ්පාදනය කිරීමේ බලය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් දේශීය සමාගමකට පවරා ඇති බවත් නිෂ්පාදනය කරන ලද ඖෂධ රෝගීන් වෙත නිකුත් කිරීමේ දී එම කටයුතු සම්බන්ධීකරණය වෛද්‍යවරුන් හරහා ම සිදු කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු ද සලසා ඇති බවත් මහාචාර්ය සමීර ආර්. සමරකෝන් මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.