උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ලබන මස 10 වනදාට පෙර

2022 වසරට අදාළ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල සැප්තැම්බර් මස 10 වැනිදාට පෙර නිකුත් කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගෙන ඇති බව අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය අරවින්ද් කුමාර් පවසනවා.